هاشمی رفسنجانی

ایت الله هاشمی رفسنجانی در سن هشتاد و دو سالگی در بیمارستان شهدای تجریش دار فانی را ودا گفتند.

هاشمی رفسنجانی از ارکان اصلی کشور ایران بودند.علی اکبر هاشمی رفسنجانی دارای روحیه انقلابی بودند و شخصیت بی نظیری را دارا بودند.